STRSoftware Co.,Ltd. 10-11 Lookluang Dusit Bangkok 10300 Thailand
Tel No.: (662)-6286565, (662)-6286566 , FAX: (662)-6288693 Email: sale@straccountonline.com
STR AccountOnline Easy

Feature

Cloud Accounting Software

STRAccountOnline เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับทุกประเภทธุรกิจ ใช้งานง่าย ออนไลน์ทำงานได้ทั้งบน PC , Mac และ Mobile ทุกชนิด

Try for DEMO

Feature

Compatible for Multi-branch company

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายๆสาขา ที่สามารถบริหารได้จากส่วนกลาง

Try for DEMO

Feature

Collaborative Accounting firm

เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยการทำงานร่วมกับลูกค้าแบบ Real time บน Cloud

Try for DEMO

Feature

Work Anywhere Anytime

ผู้ใช้งานสามารถทำงานจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

Try for DEMO

Feature

Private and high security

โปรแกรมมีระบบความปลอดภัยที่แน่นหนาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก มีการ Backup ข้อมูลทุก 5 นาที ทุกวัน ตลอดทั้งปี

Try for DEMO

Feature

POS and Mobile Plug in

สามารถเชื่อมต่อกับระบบขายหน้าร้าน Online ระบบร้านอาหาร Online ระบบจองสินค้าบนมือถือ ระบบตรวจนับสต๊อกบนมือถือ ระบบGPS Tracking และ ระบบรายงานบนมือถือ ทั้งAndroid และ iOS

Try for DEMO

Feature

Collaborative Accounting firm

และ สามารถดูข้อมูลทางบัญชีได้ทันที และ โปรแกรมอัพเดทอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีที่

Try for DEMO

Our Product

 • โปรแกรมบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline
  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline

  โปรแกรมบัญชีเดียวในประเทศที่สามารถทำงานได้บน Web มีครบทุกฟังก์ชั่นเทียบเท่า ERP ขนาดย่อมราคาประหยัด เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก สำนักงานบัญชี ดูเพิ่มเติม โปรแกรมบัญชีออนไลน์...

  Read more
 • โปรแกรมบัญชีบนมือถือ
  โปรแกรมบัญชีบนมือถือ

  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในรูปแบบ Application ทำงานผ่านมือถือสมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า สามารถสั่งงาน อัพเดทข้อมูล ตรวจสอบ และเรียกดูรายงานได้ในทุกสถานที่   สามารถ Download ได้ฟรีจากที่นี่...

  Read more
 • STR Point of Sale Online
  STR Point of Sale Online

  โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ออนไลน์ เป็นระบบงานขายหน้าร้าน POS นวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำงานทั้ง Offline และ Online ได้ในเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยระบบ POS หน้าร้าน ระบบ POS หลังร้านออนไลน์ และ ระบบบัญชีออนไลน์  ...

  Read more
 • STR Restaurant Online
  STR Restaurant Online

  เป็นระบบที่ พัฒนา ต่อยอดมาจากระบบบัญชี Online และ ระบบขายหน้าร้าน Online โปรแกรมถูกออกแบบมา สำหรับ ร้านอาหารที่มีจำนวนสาขา มากๆ หรือ มีการวางแผนในการขยาย สาขาในอนาคต...

  Read more

Skill & Technology

เรามี�������ี���������������������ศว���ร ��������ะ ท�����������มสถา���ต���กรร��� Software ผู���เชี่ยวช���ญ���าน Web service Technology รวมถึง��������รแ������������ม�������ม�������������ที่มี�����ักษะ คว���มรู้���ันทันสมัยและประสบ���า���ณจ�������านว�����มาก จึ�����กล�����ารับป���ะกันความสำเร็จในการพัฒนา���ปรแ���รมเพื่อเชื�����อ���ตอระ���บ Software ภาย���นให้������้ากับอ���ค��������ได้อ������างม������ร���สิทธิภา���

Best Security

ระบ�������เ������������ือข���า����������อ����������ปรแ���ร���ประ����������ก���์ STR Accountonline ถูก���������ิ���ตั้งไ����������ใ������ภาวะ�������ว���ล���อมที่มีร������บป������ง���ั���ต���ม�����า���ร�����านความปลอดภัยร���������������ล������� ทีมงานข���ง STR ��เท�����าน�����������ท���่�����ี�����������ธิ์ใ���การเข้าถึ��� ซึ่งสถานที่ต������ตั้งอยู่ในท��������ปลอ�������ภั��� แ�������ะบุ������������ลเข้าถึง���ด้ย�������� ค����������จึงมั่น�����จในค�������ามปลอดภัย���ด้อย���าง������็มที���

Technical support

เร���จ���ดตั�����งทีมเฉพ���ะข���้น�������� เพื่���������รอ�����รับการให้บริการหล�����งกา���ขายกับ���ูก�������้า ซึ่งรองรับการใ���้บริการแ�����้ปั�����หาด้�����นเทคน��������������ทั���ง������ส่วนของ Software และ Hardware การให้คำปรึก��������ใ���ส���วนข���งกา���������������ด�����ั�������ง ก������ใช้ง���������������� ���ึ่งส���ม������ถส���้างคว���มเช���่อม������������นให้ก�����บลูกค�������า�����ด้ว่า���ัญห����������่าง����� ���ี่พบ สา���ารถแก้ไขให้ล���ล่วงไ���ได����������้ว�����ดี

Professional Service

 • Network Design
  รับวางระบบ Network และ ออกแบบระบบ Network ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อ ให้ใช้ระบบ โปรแกรมบัญชี ได้ดีที่สุดและในราคาที่ประหยัดที่สุด
 • Enterprise Integration
  ในกรณีที่องค์กรมีระบบ Software ใช้งานอยู่แล้ว เรามีบริการพัฒนาโปรแกรมในบางส่วนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่
 • Custom Software Development
  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้โปรแกรม ดังนั้นเราจึงมีบริการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสม เข้ากับองค์กรของท่านที่สุด
 • Software Implementation
  รับวางระบบโปรแกรมบัญชีในองค์กร รวมถึงให้คำปรึกษาในการวางระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกงานวางระบบจะถูกวางแผนมาอย่างรอบคอบแล้ว ดังนั้นเราจึงกล้าที่จะทำให้คุณมั่นใจได้อย่างเต็มที่